Informacje ogólne

Zarządcą dróg kategorii gminnej na terenie Gminy Dębowiec jest Wójt Gminy Dębowiec.

Na terenie Gminy Dębowiec przebiega

 • 71,740 km dróg kategorii gminnej ,

 • 23,304km dróg kategorii powiatowej zarządzanej przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,
 • 4,845km dróg kategorii wojewódzkiej

 • ok 5,370 km drogi ekspresowej S1 zarządzanej przez GDDKiA,


Do zakresu działania zarządcy drogi należy m.in.:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

 • pełnienie funkcji inwestora;

 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

 • koordynacja robót w pasie drogowym;

 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

 • badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

 • nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

 • zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat;

 • zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.


 

 

Facebook