Karta Dużej Rodziny

 

KARTA DUŻEJ RODZINY to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do instytucji kultury, sportu i rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

 

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków

 

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa,
w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy:

 • wypełnić wniosek
 • złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania, chyba, że któryś
  z członków rodziny mieszka w innej gminie - wówczas dodatkowo w jego gminie
  w odpowiedniej instytucji
 • odebrać Kartę Dużej Rodziny

 

Opłata za kartę dużej rodziny:

Wydanie karty jest bezpłatne. Duplikat Karty kosztuje 9,21 zł.

 

Jak wygląda karta:

Karta ma jeden ogólnopolski wzór. Ma takie wymiary, jak karta płatnicza
(54 x 85,6 mm).
Na karcie znajdziesz następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data ważności karty
 • jej numer,
 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
 • zabezpieczenia przed podrobieniem.

 

Galeria

Jak wygląda karta dużej rodziny

Jak wygląda karta dużej rodziny
  
Facebook