Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017r. z zakresu kultury i sztuki.

2016-12-22 10:25

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza otwarty  konkurs ofert  na wspieranie zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w 2017r.

Oferty  dotyczące wsparcia realizacji w/w zadania publicznego należy dostarczyć w terminie do dnia 12 stycznia 2017r. do godz.16.30.

Dokumenty składa się w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w zamkniętej kopercie  opisanej z oznaczeniem podmiotu, oraz nazwą zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu zamieszczone w załącznikach.

Facebook