Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2018r. z zakresu kultury i sztuki w 2018r.

2018-01-03 09:38

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza otwarty  konkurs ofert  na wspieranie zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w 2018r.

Oferty  dotyczące wsparcia realizacji w/w zadania publicznego należy dostarczyć w terminie do dnia 24 stycznia 2018r. do godz.15.30.

Dokumenty składa się w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w zamkniętej kopercie  opisanej z oznaczeniem podmiotu, oraz nazwą zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu zamieszczone w załącznikach.

 

Facebook