Konsultacje projektów uchwał w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

2017-10-17 18:19

Załącznik nr 2

do Zarządzenia  Wójta Gminy Dębowiec

Nr  127/2017  z dnia 17 października 2017r.

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2018r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

Zgodnie z art. 5  ust. 2 pkt 3   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Dębowiec

zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy,  prowadzące działalność na terenie Gminy Dębowiec,do konsultacji projektów uchwał w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2018r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

 

Konsultacje będą trwały od 17 października  2017r. do 24 października 2017r.

Projekty uchwał przedstawione zostaną organizacjom podczas spotkania bezpośredniego,  zorganizowanego w dniu 23 października 2017r o godz. 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec.

Propozycje i uwagi  na piśmie prosimy zgłaszać bezpośrednio na spotkaniu lub  do dnia 24 października 2017 r. włącznie na adres e-mail dorota.krzyzanek@debowiec.cieszyn.pl.

Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej i siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, biuro nr 11.

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Po przeprowadzeniu bezpośredniego  spotkania, oraz po wyznaczonym terminie składania uwag i propozycji  sporządzany jest protokół zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

Facebook