Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

2017-10-17 17:28

Załącznik nr 2

do Zarządzenia  Wójta Gminy Dębowiec

Nr  126/2017  z dnia 17 października 2017r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

 

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Zgodnie z art. 5  ust. 2 pkt 3   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Dębowiec

zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy,  prowadzące działalność na terenie Gminy Dębowiec,do konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Konsultacje będą trwały od 17 października  2017r. do 24 października 2017r.

Projekt uchwały przedstawiony zostanie organizacjom podczas spotkania bezpośredniego,  zorganizowanego w dniu 23 października 2017r o godz. 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec.

 

Propozycje i uwagi  na piśmie prosimy zgłaszać bezpośrednio na spotkaniu lub  do dnia 24 października 2017 r. włącznie na adres e-mail dorota.krzyzanek@debowiec.cieszyn.pl.

Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej i siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, biuro nr 11.

 

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Po przeprowadzeniu bezpośredniego  spotkania, oraz po wyznaczonym terminie składania uwag i propozycji  sporządzany jest protokół zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.

 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

Facebook