Ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 90/9, położonej w Ogrodzonej

2015-05-08 09:03

OGŁOSZENIE

o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym

 

Wójt Gminy Dębowiec działając podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013.594 z późn. zm.), art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 518 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 60/VII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 90/1 w Ogrodzonej, uchwałą nr 67/VIII/2011 Rady Gminy Dębowiec  z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 90/1 w Ogrodzonej, uchwała nr 158/XXII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 90/1 w Ogrodzonej oraz uchwałą nr 183/XXIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 90/1 w Ogrodzonej

ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 90/9, położonej w Ogrodzonej

Oznaczenie nieruchomości:

 • Wg katastru: 90/9
 • Księga Wieczysta: BB1C/00049407/6

 

Powierzchnia nieruchomości: 1231 m2

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (była agronomówka) ostatnio użytkowanym jako ośrodek zdrowia. Budynek składa się z dwóch lokali (mieszkalnych) o pow. użytkowej 81,61 m2 i 53,59 m2 . Na terenie działki znajduje się również budynek gospodarczy o pow. zabudowy 29 m2. Nieruchomość położona jest w centrum wsi Ogrodzona, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej, w pobliżu drogi powiatowej Ogrodzona – Kisielów 2614 S. Dojazd do nieruchomości będzie realizowany poprzez działki 88/2 i 103/3, stanowiące własność Gminy Dębowiec na podstawie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu.  Odpłatność za ustanowienie służebności doliczona jest do ceny wywoławczej. Działka uzbrojona jest w następujące media: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja sanitarna. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Zbywana nieruchomość jest wolna od hipotek, innych obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu, praw i roszczeń osób trzecich.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Ogrodzona – jednostka (gmina) Dębowiec zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 131/XVIII/2012 z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ogrodzona – jednostka (gmina) Dębowiec opublikowaną Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr poz. 2921 z dnia 20 lipca 2012 r. działka znajduje się w terenach: 6.2.Up4 –  zabudowa usługowa o charakterze publicznym
z przeznaczeniem terenu dla obiektu usług ochrony zdrowia. W § 24 ust. 4 wyżej wymienionej uchwały zapisano „W terenie „Up4” zachowuje się istniejący budynek mieszkalny i gospodarczy
z możliwością wykonania robót budowlanych”.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 122 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwatysiace złotych 00/100)
 

Wadium w złotych: 6 100,00 zł (słownie sześć tysięcy sto złotych 00/100)

 

Cena nieruchomości i termin jej wniesienia:

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%; cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna nie później niż w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

 

Warunki przetargów

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium, w formie pieniężnej, na konto Gminy Dębowiec nr 42 8126 0007 0000 0127 2000 0040 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2015 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływ środków finansowych na konto Urzędu Gminy w Dębowcu. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać: „Wadium, nieruchomość 90/9 w Ogrodzonej”,

 1. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
  1. dowód tożsamości,
  2. dowód wniesienia wadium,
  3. oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  5. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej,  powinny przedłożyć  oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego nie starszy niż 2 tygodnie oraz zgodę statutowych organów na zakup nieruchomości
  6.  jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem upoważniającego do działań na każdym etapie postępowania przetargowego.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11.06.2015 r. o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Dębowiec (Dębowiec, ul. Katowicka 6, I p.).
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
 4. Zbywana nieruchomość jest wolna od hipotek, innych obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu, praw i roszczeń osób trzecich.
 5. Wniesione wadium podlega:
  1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku uczestnika, który wygrał przetarg,
  2. przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  3. zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. 2014. 1380)

 

Uwagi

 1. Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane.
 2. Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%; cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna nie później niż w przeddzień podpisania aktu notarialnego. Za dzień wpłaty ceny uważa dzień się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Gminy w Dębowcu.
 3. Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Dębowiec 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Skoczowie.
 4. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 5. Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec w Dębowcu, przy ul. Katowickiej 6, pok. nr 1 (parter), od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 15.30, w czwartki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30.
 6. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty (notarialne i sądowe) związane z nabyciem nieruchomości.
 7. Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 518 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1490).
 9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Dębowiec.
 10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Dębowiec zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
 11. Terminy pierwszego i kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości: pierwszy przetarg odbył się w dniu 18.07.2014 r., drugi przetarg odbył się w dniu 06.10.2014 r., trzeci przetarg odbył się w dniu 07.01.2015 r.

 

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec w Dębowcu przy ul. Katowickiej 6, pok. nr 1 (parter) – tel. 033 856 22 85 lub 033 853 38 81; od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 15.30, w czwartki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30.

 

 

LINK do BIP

Facebook