OGŁOSZENIE o trzech piątych przetargach ustnych nieograniczonych

2015-05-08 09:01

Wójt Gminy Dębowiec działając podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013. 594
z późn. zm.), art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. 2014, poz. 518 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 307/XXXV/2014 Rady Gminy Dębowiec z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 287/37, 287/38, 287/39, 287/40 obręb geodezyjny Łączka i uchwałą nr 308/XXXV/2014 Rady Gminy Dębowiec z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 122/18 obręb geodezyjny Ogrodzona,

ogłasza trzy piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych: 287/39 z 1/3 udziału w działce 287/37 – obręb Łączka, 287/40 z 1/3 udziału w działce 287/37 – obręb Łączka, 122/18 – obręb Ogrodzona

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

 w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości

Wadium w złotych

Cena nieruchomości i termin jej wniesienia

Wg katastru

KW

287/39

i 1/3 udziału w działce 287/37

BB1C/00051285/1

1610

 

 

 

1/3 udziału

w 969

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Łączka przy ul. Piaskowej w odległości około 600 m od centrum wsi i drogi publicznej relacji Cieszyn – Skoczów, zlokalizowana w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych. Działka 287/39 posiada dostęp do drogi publicznej, o nawierzchni asfaltowej, poprzez działkę 287/37.

W pobliżu przebiega sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa.

Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Łączka – jednostka (gmina) Dębowiec zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Dębowcu nr 132/XVIII/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łączka – jednostka (gmina) Dębowiec, opublikowaną Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr poz. 2922 z dnia 20 lipca 2012 r. działki nr 287/39 i 287/37 znajdują się na terenach: 5.2.MN6 – tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

40 000,00 zł

 

2 000,00 zł

sprzedaż następuje za

cenę osiągniętą w

przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%; cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna nie później niż w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

287/40

i 1/3 udziału w działce 287/37

BB1C/00051285/1

1613

 

 

 

1/3 udziału

w 969

Nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona w miejscowości Łączka przy ul. Piaskowej w odległości około 600 m od centrum wsi i drogi publicznej relacji Cieszyn – Skoczów, zlokalizowana w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych. Działka 287/40 posiada dostęp do drogi publicznej, o nawierzchni asfaltowej, bezpośredni oraz  poprzez działkę 287/37.

W pobliżu przebiega sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa.

Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Łączka – jednostka (gmina) Dębowiec zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Dębowcu nr 132/XVIII/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łączka – jednostka (gmina) Dębowiec, opublikowaną Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr poz. 2922 z dnia 20 lipca 2012 r., działki nr 287/40 i 287/37 znajdują się na terenach: 5.2.MN6 –  tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

45 000,00 zł

 

2 250,00 zł

sprzedaż następuje za

cenę osiągniętą w

przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%; cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna nie później niż w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

122/18

BB1C/00077522/3

1884

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w miejscowości Ogrodzona przy drodze powiatowej 2614S Ogrodzona – Kisielów działka od strony południowo – zachodniej sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną budynkiem Przedszkola Publicznego w Ogrodzonej, z pozostałych stron z luźną zabudową jednorodzinną oraz terenami otwartymi.  Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pobliżu przebiega sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa.

Działka posiada regularny kształt

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Ogrodzona – jednostka (gmina) Dębowiec zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 131/XVIII/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ogrodzona – jednostka (gmina) Dębowiec, opublikowaną Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr poz. 2921 z dnia 20 lipca 2012 r. działka znajduje się na terenach: 6.2.MN10 –  tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

40 000,00 zł

 

2 000,00 zł

sprzedaż następuje za

cenę osiągniętą w

przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%; cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna nie później niż w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

 

 

Warunki przetargów

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium, w formie pieniężnej, na konto Gminy Dębowiec nr 42 8126 0007 0000 0127 2000 0040 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2015 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływ środków finansowych na konto Urzędu Gminy w Dębowcu. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać odpowiednio:
 1. „Wadium, nieruchomość 287/39 z 1/3 udziału w działce 287/37 w Łączce”,
 2. „Wadium, nieruchomość 287/40 z 1/3 udziału w działce 287/37 w Łączce”,
 3. „Wadium, nieruchomość 122/18 w Ogrodzonej”.
 1. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
  1. dowód tożsamości,
  2. dowód wniesienia wadium,
  3. oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  5. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej,  powinny przedłożyć  oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego nie starszy niż 2 tygodnie oraz zgodę statutowych organów na zakup nieruchomości
  6.  jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem upoważniającego do działań na każdym etapie postępowania przetargowego.
 1. Przetargi odbędą się w dniu 11.06.2015 r., w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Dębowiec (Dębowiec, ul. Katowicka 6, I p.), w godzinach:
 1. 10:30 – „Piątych przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości 287/39 z 1/3 udziału w działce 287/37 w Łączce”,
 2. 11:00 – „Piątych przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości 287/40 z 1/3 udziału w działce 287/37 w Łączce”,
 3. 11:30 – „Piątych przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości 122/18 w Ogrodzonej”.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
 4. Zbywane nieruchomości są wolne od hipotek, innych obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu, praw i roszczeń osób trzecich.
 5. Wniesione wadium podlega:
  1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku uczestnika, który wygrał przetarg,
  2. przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  3. zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.
 6. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U.  2014. 1380)

 

 

 

 

Uwagi

 1. Granice zbywanych nieruchomości nie będą wznawiane.
 2. Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%; cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna nie później niż w przeddzień podpisania aktu notarialnego Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływ środków finansowych na konto Urzędu Gminy w Dębowcu.
 3. Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Dębowiec 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Skoczowie.
 4. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 5. Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec w Dębowcu, przy ul. Katowickiej 6, pok. nr 1 (parter), od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 15.30, w czwartki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30.
 6. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty (notarialne i sądowe) związane z nabyciem nieruchomości.
 7. Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 518 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490).
 9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Dębowiec.
 10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Dębowiec zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 11. Terminy pierwszego i kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości: pierwszy przetarg odbył się w dniu 04.07.2014 r., drugi przetarg odbył się w dniu 12.09.2014 r., trzeci przetarg odbył się w dniu 07.01.2015 r., czwarty przetarg odbył się w dniu 31.03.2015 r.

 

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec w Dębowcu przy ul. Katowickiej 6, pok. nr 1 (parter) – tel. 033 856 22 85 lub 033 853 38 81; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

 

LINK do BIP

Facebook