OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĘBOWIEC O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĘBOWIEC.

2017-07-06 12:48

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)  oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały  nr 35/VI/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Rady Gminy Dębowiec w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec, którego granicę opracowania przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.07.2017 r. do 11.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, w Referacie Gospodarki Wiejskiej, pok. Nr 1 w godzinach: 800 - 1400

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.07.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec w Sali Sesyjnej pok. Nr 12. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. dokumentach.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej lub postaci elektronicznej do Wójta Gminy Dębowiec z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2017 r. na adres:

Wójt Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dębowiec.

 

Wójt Gminy Dębowiec

/-/ Tomasz Branny

 

Facebook