USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW - ZMIANY PRAWNE

2017-01-05 11:27

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe uregulowania prawne, związane z usuwaniem drzew lub krzewów, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249).

Jedną ze zmian jest zniesienie wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, iż od początku 2017 r. osoby fizyczne chcące usunąć drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomościach stanowiących ich własność, nie muszą w tym celu składać wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę, o ile nie ma ona związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy nieruchomość, na której rosną przewidziane do usunięcia drzewa lub krzewy stanowi własność innych podmiotów niż osoby fizyczne lub gdy wycinka ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, w dalszym ciągu istnieje wymóg uzyskania zezwolenia, wydawanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Jednak i w tym przypadku nastąpiły istotne zmiany przepisów, bowiem w świetle znowelizowanej ustawy obowiązek uzyskiwania zezwolenia nie dotyczy usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Ponadto wymóg uzyskania zezwolenia nie dotyczy wycinki krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2, a także drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.


 

Facebook