VIII Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2015-05-19 14:02

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2013 poz.594 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 26 maja 2015r. o godz. 13.30  VIII Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i logopedy oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów i zajęć o różnym wymiarze godzin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu znajdującej się w Gumnach nr 134 oraz zamiaru dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2014r.
 9. Sprawozdanie z działalności wójta.
 10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2015r.
 11. Wolne wnioski i zakończenie sesji.  

 

Facebook