Wójt Gminy Dębowiec ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do usuwania azbestu na 2018 r.

2017-12-27 11:43

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Dębowiec

Ogłasza nabór wniosków o dotację celową na dofinasowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usunięciem i unieszkodliwianiem odpadów z zawierających azbest w 2018 r.

 

I.    Warunki jakie musi spełnić podmiot ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest:

1)    wnioskodawca nie może zalegać z zapłatą podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Dębowiec,
2)    realizacja inwestycji musi nastąpić w okresie zgodnym z zapisami umowy o przyznanie dotacji celowej,
3)    wyroby zawierające azbest muszą być usunięte w całości i jednorazowo  z obiektu, tj.  z budynku, budowli albo nieruchomości, których dotyczy umowa o przyznanie dotacji celowej,
4)    prace związane  z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest muszą zostać wykonane  przez przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia tego rodzaju  usług, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych,
5)    obiekt posiadający azbest musi figurować w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowiec” przyjętym  uchwałą Rady Gminy Dębowiec Nr 73/XII/2015 z dnia 27 października 2015 r.

II.    Przedmiot dotacji celowej.

1.    Przedmiotem dotacji celowej mogą być inwestycje polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębowiec tj.:
1)    demontaż pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwianie, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych,
2)    transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych
2.    Dotacji celowej nie podlegają koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
3.    Do wniosku o przyznanie dotacji celowej należy dołączyć:
1)    dokument potwierdzający  prawo własności lub użytkowania wieczystego obiektu, tj. budynku, budowli albo nieruchomości, których dotyczy wniosek o przyznanie dotacji celowej, a w przypadku korzystania z obiektu na innej podstawie niż prawo własności lub użytkowania wieczystego – pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego na realizację przedsięwzięcia oraz na występowanie z wnioskiem o otrzymanie  dotacji celowej,
2)    ocenę stanu wyrobów azbestowych zatwierdzoną przez organ nadzoru budowlanego,

4.    Podstawą udzielenia dotacji celowej  będzie  umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z  usunięciem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, spisana pomiędzy Gminą Dębowiec a wnioskodawcą.
5.    Wzór umowy został określony Zarządzeniem Nr 151/2016 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 grudnia 2016 r.
6.    Dofinansowanie kosztów inwestycji ze środków budżetu Gminy Dębowiec obejmuje maksymalnie 50 % inwestycji, lecz nie więcej niż:
1)    w przypadku demontażu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwianie – 600,00 zł za tonę,
2)    w przypadku transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – 300,00 zł za tonę.

7.    Całkowita kwota dofinansowania nie może przekraczać 2.000,00 zł za jedną inwestycję.

 

III.    Warunki rozpatrywania wniosków.

1.    Wójt Gminy Dębowiec powołuje w formie zarządzenia komisję do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej.
2.    Komisja dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
3.    Komisja przedstawia Wójtowi do zatwierdzenia projekt listy wniosków, które mogą zostać zakwalifikowane do udzielenia dotacji celowej.
4.    Pozytywne rozpatrzenie wniosku, jest podstawą do zawarcia u mowy o udzielenie dotacji celowej.
5.    Kolejność przyznania dotacji celowej uzależniona jest od kolejności składania wniosków w Urzędzie Gminy w Dębowcu, lub daty nadania w przypadku złożenia wniosku za pomocą poczty lub ePUAP.
6.    Wnioski, które wpłyną po terminie przyjmowania wniosków, nie będą rozpatrywane.
7.    Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację celową uzależniona jest od kwoty zaplanowanej w budżecie Gminy Dębowiec na dany rok budżetowy.
8.    Wnioski, na realizację których zabraknie środków finansowych zaplanowanych w budżecie na dany rok, przechodzą automatycznie na kolejny rok i będą rozpatrywane jako pierwsze.


IV.    Pomoc de minimis

1.    Jeżeli dotacja celowa ma dotyczyć obiektów, tj. budynków, budowli lub nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności podstawowej w zakresie produkcji rolnej, to dotacja taka stanowi  pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eropejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.) lub stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, a udzielenie takiej dotacji  następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eropejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.)
2.    Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, zgodnie  art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2017 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest, następujących dokumentów:
1)    wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu  takiej pomocy w tym okresie,
2)    informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
3.    Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest, następujących dokumentów:
1)    wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku bieżącym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)    informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie, których zakres określany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810 z późn. zm.).
4.    Udzielanie pomocy de minimis dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200.000,00 EUR, a w sektorze transportu drogowego towarów 100.000,00 EUR z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eropejskiej do pomocy de minimis (D. U. UE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
5.    Udzielanie pomocy de minimis dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty  stanowiącej 15.000,00 EUR (D. U. UE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).


V.    Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dotację celową na dofinasowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usunięciem i unieszkodliwianiem odpadów z zawierających azbest w 2017 r, będzie trwał od 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.

 

VI.    Rozliczenie inwestycji.

1.    Po wykonaniu inwestycji Inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usunięciem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest nie później niż do 31 października w roku budżetowym, w którym przyznano mu dotację celową.
2.    W przypadku Inwestora, o którym mowa w § 5 Uchwały Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinasowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5961), jest on zobowiązany do wniosku o którym mowa w pkt. 1, dołączyć aktualne na dzień składania wniosku zaświadczenia bądź oświadczenia o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.
3.    W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, Gmina jeden raz wezwie Inwestora  do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
4.    W przypadku  nieuzupełnienia  wniosku zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w ust. 2, tj. nie uzupełnienia w ogóle, uzupełnienia jedynie częściowego, lub uzupełnienia z naruszeniem terminu wskazanego w wezwaniu, Gmina ma prawo odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Gmina może złożyć w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 3.
5.     W przypadku odstąpienia od umowy przez Gminę zgodnie z pkt. 3, Inwestor traci prawo do dofinasowania.
6.    Inwestor, który po wykonaniu inwestycji nie złoży wniosku o wypłatę dofinansowania w terminie określonym w pkt 1  traci prawo do dofinasowania i nie może ubiegać się o wypłatę dofinansowania na tą samą inwestycję w innym terminie bądź w innym roku budżetowym.

 

VII.    Ogłoszenie wyników konkursu.

Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Dębowcu o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu jego wniosku o dotację celową, po czym zostanie spisana umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z  usunięciem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

 

 

 

 

Facebook