XXIV Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2016-12-21 06:52

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2016 poz.446 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 27 grudnia 2016r. o godz. 13.30  XXIV Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2016-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2016r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Dębowiec na 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dębowiec
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko- Biała, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczych straży pożarnych
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Dębowcu
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dębowiec
 17. Sprawozdanie z działalności wójta.
 18. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 15 listopada 2016r.
 19. Wolne wnioski i zakończenie sesji.  

 

Facebook