XXV Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2017-01-31 09:14

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2016 poz.446 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 7 lutego 2017r. o godz. 13.30  XXV Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2017-2021”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Zdrowia o wpisanie Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Gminy.
 11. Sprawozdanie z działalności wójta.
 12. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2016r.
 13. Wolne wnioski i zakończenie sesji.  
Facebook