XXVI Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2017-03-22 06:59

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2016 poz.446 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 28 marca 2017r. o godz. 13.30  XXVI Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Sprawozdania i informacje:

- Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dębowiec

- Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie w Dębowcu z działalności Zespołu

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 115 obręb geodezyjny Simoradz.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2017r.”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 175/ XXIII/ 2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada  2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów i zajęć o różnym wymiarze godzin.
 10. Sprawozdanie z działalności wójta.
 11. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 7 lutego 2017r.
 12. Wolne wnioski i zakończenie sesji.  

 

Facebook