XXVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2017-06-14 11:30

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2016 poz.446 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 13.30  XXVIII Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Sprawozdania i informacje:

- z realizacji Programu współpracyz organizacjami pozarządowymi , oraz podmiotamiwym. w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2016r.
 6. Sprawozdanie z działalności wójta.
 7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2017r.
 8. Wolne wnioski i zakończenie sesji.  

 

Facebook