XXX Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2017-08-23 14:22

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2016 poz.446 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu  29 sierpnia 2017r. o godz. 13.30  XXX Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dębowcu.
 9. Sprawozdanie z działalności wójta.
 10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 7 lipca 2017r.
 11. Wolne wnioski i zakończenie sesji.  

 

 

Facebook