XXXII Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2017-10-24 11:43

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2017 poz.1875/ Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 31 października 2017r. o godz. 13.30  XXXII Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dębowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Dębowcu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych   na 2018r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 145/XIX/2012 Rady Gminy Dębowiec dnia 28 czerwca 2012r. nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dębowiec.
 17. Sprawozdanie z działalności wójta.
 18. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 19 września 2017r.
 19. Informacja firmy SferaNet w sprawie Internetu szerokopasmowego.
 20. Wolne wnioski i zakończenie sesji.  

 

 

 

Facebook