XXXIII Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2017-12-06 14:15

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2017 poz.1875/ Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 13 grudnia 2017r. o godz. 13.30  XXXIII Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dębowiec za rok szkolny 2016/2017.
 5. Informacja o sposobie realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2016 rok przez osoby wymienione w art. 24h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dębowiec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025
 11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
 12. Sprawozdanie z działalności wójta.
 13. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 31 października 2017r.
 14. Wolne wnioski i zakończenie sesji.  

 

Facebook