XXXIV Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2018-01-05 13:54

Na podstawie art.20 ust.1w związku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z2017 poz.1875 ze zm./ Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 12 stycznia 2018r. o godz. 13.30 XXXIV Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Kierownika GOPS z realizacji zadań z zakresu pracy asystenta rodziny za rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Skoczowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom                        Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla
  Gminy Dębowiec za lata 2014 - 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębowiec
  na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa uznanego za
  pomnik przyrody.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1361/4 obręb geodezyjny Dębowiec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie
  Gminy Dębowiec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2018 rok.
 17. Sprawozdanie z działalności wójta.
 18. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu  13 grudnia 2017r.
 19. Wolne wnioski i zakończenie sesji.
Facebook