XXXV Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2018-02-20 10:43

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2017 poz.1875 ze zm./ Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 27 lutego 2018r. o godz. 13.30 XXXV Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.

 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie o stanie bezpieczeństwa powiatu cieszyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 r.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dębowiec za rok 2017.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla
  Gminy Dębowiec za lata 2014 - 2016.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębowiec
  na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”.

 15. Sprawozdanie z działalności wójta.

 16. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 12 stycznia 2018r.

 17. Wolne wnioski i zakończenie sesji. 

Facebook