Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 30 maja 2023
Przejdź na nasz profil Facebook

Opieka wytchnieniowa

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA“ - EDYCJA 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

albo

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która:

1)    ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności),

2)    wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności,

3)    stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

W celu rzetelnej kwalifikacji do Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń 
w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy są kwalifikowani do udziału w Programie na podstawie otrzymanej liczby punktów w KARCIE POMIARU NIEZALEŻNOŚCI FUNKCJONALNEJ. Liczba punktów jest wynikiem  przeprowadzonego pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, według - Skali FIM -wypełnianej przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę, pielęgniarkę.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w pierwszej kolejności u członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi u, których wynik badania Skali FIM wyniósł od 18 do 75 punktów.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Dębowiec z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 wynosi  34 080,00 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą się zgłosić w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu, ul. Katowicka 3.