Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Awans Zawodowy

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (dotyczy nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego wg. przepisów dotychczasowych tj. ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 01.09.2022 r.)

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984)
  2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2200)

 

I. Wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wszczyna się na wniosek nauczyciela skierowany do Wójta Gminy Dębowiec, który należy złożyć na Biurze podawczym Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6

(wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego - załącznik nr 1)

 Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) 4  kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

II. Przebieg postępowania egzaminacyjnego

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Wójt Gminy Dębowiec

W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) dyrektor szkoły,

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Organ powołujący komisję egzaminacyjną przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonych dokumentów.

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Wójt Gminy Dębowiec wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

III. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:

- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 ustawy, KN

- odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego,

- zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu w/wym. warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje Wójt Gminy Dębowiec.

 

IV.  Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Wójta Gminy Dębowiec oraz komisje egzaminacyjne sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Śląski Kurator Oświaty.

Czynności podjęte z naruszeniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów o sposobie odbywania stażu, rodzaju dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne, zakresie wymagań egzaminacyjnych, trybie i zasadach działania komisji egzaminacyjnych są nieważne.

Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Śląski Kurator Oświaty.