Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 14 lipca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

GOPS

KONTAKT:

 • Adres: ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec
 • Telefon: 33 856-22-42 (wew. 30), tel. kom. 530-548-072
 • Fax: 33 856-22-42
 • E-mail: gops@debowiec.cieszyn.pl

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 16.30
piątek 7.30 - 14.30

 

PRACOWNICY:

 • Kierownik GOPS: Łucja Stolpa
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszy Alimentacyjnych, Karta Dużej Rodziny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, wsparcie kobiet i rodzin „Za Życiem”, Agnieszka Pawińska, Justyna Wawrzacz
 • Pracownicy socjalni:
 • Marzena Czech: Sołectwa – Ogrodzona, Iskrzyczyn
 • Dorota Hanzel: Sołectwa – Gumna, Kostkowice, Łączka, Dębowiec
 • Joanna Czyrko: Simoradz, Dębowiec
 • Asystent rodziny: Urszula Klus
 • Główna księgowa: Magdalena Szymczak
 • Księgowa: Justyna Wawrzacz
 • Sekretarka/ technik prac biurowych: Barbara Tomica

 

KONTAKT MAILOWY:

 • lucja.stolpa@debowiec.cieszyn.pl
 • agnieszka.pawinska@debowiec.cieszyn.pl
 • justyna.wawrzacz@debowiec.cieszyn.pl
 • dorota.hanzel@debowiec.cieszyn.pl
 • joanna.czyrko@debowiec.cieszyn.pl
 • magdalena.szymczak@debowiec.cieszyn.pl

Statut GOPS, uchwały

RODO - GOPS

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu z siedzibą 43-426 Dębowiec ul. Katowicka 3 reprezentowany przez kierownika.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres email: iod.gops@debowiec.cieszyn.pl

3. Administrator danych osobowych –  Kierownik GOPS w Dębowcu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOPS w Dębowcu.

4. Dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.