Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół oraz ośrodków rehabiltacyjno-edukacyjno-wychowawczych

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Gmina Dębowiec zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zwana dalej ustawą.

 

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO DOWOZU:

- dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);
- dzieci w wieku powyżej 7 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);
- dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
- dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

  1. 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  2. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

FORMY DOWOZU:

1) dowóz zbiorowy zorganizowany przez Urząd Gminy Dębowiec,
2) dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Urzędem Gminy Dębowiec,
3) dowóz dziecka komunikacją publiczną na podstawie faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów.

Rodzic wybiera dogodną formę dowozu dziecka.

 

WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU:

Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.


Kosz = (a - b) * c  


Gdzie poszczególne symbole oznaczają:


a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,


b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,


c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określona w uchwale Rady Gminy Dębowiec Nr XLVIII/446/2022 z dnia 30 listopada 2022r., r. w sprawie określenia stawki za 1 km  przebiegu pojazdu i wynosi

Wnioski dotyczące dowozu uczniów niepełnosprawnych należy składać na każdy rok szkolny. Wnioski są przyjmowane w biurze podawczym Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6 ul. 43-426 Dębowiec.