Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
środa 30 listopada 2022
Przejdź na nasz profil Facebook

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół oraz ośrodków rehabiltacyjno-edukacyjno-wychowawczych

Wnioski dotyczące dowozu uczniów niepełnosprawnych należy składać na każdy rok szkolny. Wnioski są przyjmowane w biurze podawczym Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6 ul. 43-426 Dębowiec.

Dowóz uczniów jest organizowany na podstawie art.39 ust.4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.) i przysługuje:

1) uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

2) uczniom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą,
a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (dyrektorem GZOSP) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Prawo do wystąpienia o zorganizowanie dowozu do szkoły, przedszkola lub ośrodka dla dziecka niepełnosprawnego lub dofinansowanie dowozu przysługuje:
a) rodzicom ucznia,
b) prawnym opiekunom.

Rodzice lub prawni opiekunowie wskazują we wniosku:

  •  formę organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej szkoły, przedszkola lub ośrodka, tj. zapewnienie dowozu przez gminę lub zwrot kosztów przejazdu,
  •  okres świadczonej usługi dowozu ucznia do szkoły, przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego /okres zwrotu kosztów dowozu dziecka.


Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego wskazanego we wniosku w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.
Uczniowie dowiezieni do w/w placówek wcześniej niż przewiduje to plan zajęć zobowiązani są do skorzystania ze świetlicy szkolnej. Po zakończeniu zajęć uczniowie oczekujący na odwóz do domu są również zobowiązani do skorzystania ze świetlicy szkolnej.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego (wzór wniosku w załączeniu).
2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.