Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Fundusz alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ma na celu wspieranie osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych.

Prawo do funduszu alimentacyjnego  ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za okres świadczeniowy uważa się okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba pobierająca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organ właściwy wypłacający świadczenia.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są:

- od 1 lipca w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną;

- od 1 sierpnia w formie papierowej, druki dostępne w siedzibie GOPS lub w zakładce: http://debowiec.cieszyn.pl/pliki-do-pobrania.html

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.

Od 1 października 2020r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosić będzie 900 zł na osobę w rodzinie miesięcznie. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który w nowym brzmieniu wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020r. i będzie miał zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020r. W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2020r., stosuje się przepisy dotychczasowe.  

„Złotówka za złotówkę” w funduszu alimentacyjnym.

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę 900 zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.  

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub
    w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.