Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Nowe przepisy regulujące usuwanie drzew i krzewów w Gminie Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące usuwanie drzew i krzewów

 

 Jeśli drzewo posiada obwód pnia na wys. 5 cm nad ziemią większy niż:

 1. a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

to :

- w przypadku osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą, zamiar jego usunięcia podlega ZGŁOSZENIU  na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 55, ze zm.)

wzór zgłoszenia w załączniku nr 1

lub

- w przypadku pozostałych podmiotów lub osób fizycznych, gdy wycinka związana jest z działalnością gospodarczą, usunięcie drzew lub krzewów wymaga ZEZWOLENIA wydanego na WNIOSEK  na podstawie art. 83 ust.1 ww. ustawy.

wzór wniosku w załączniku nr 2

Procedura związana ze ZGŁOSZENIEM zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

1.Organ ochrony środowiska, właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w terenie, z których sporządza protokół (art. 83f ust. 6-7 ww. ustawy).

2.W terminie 14 dni od dnia oględzin Organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 83f ust. 8 i 14 ww. ustawy).

Organ wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:

 1. a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
 2. b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.

Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

 1. a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
 2. b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,
 3. c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej -  wniesienia sprzeciwu, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew.

 

3.Organ ochrony środowiska może przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie wydaje się na wniosek zgłaszającego, za złożenie którego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17zł. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa (art. 83f ust. 12 ww. ustawy).

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w załączniku nr 3

4.W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia bez uzyskania decyzji wydawanej na podstawie art. 83 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, tj. zezwolenia na usunięcie drzewa uzyskanego na podstawie odrębnego wniosku, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ww. ustawy).

5.W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83f ust. 13 ww. ustawy).

6.Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (art. 83f ust. 17 ww. ustawy).

 

Procedura związana z uzyskaniem ZEZWOLENIA na usunięcie drzew lub krzewów

 1. O wydanie zezwolenia może ubiegać się właściciel lub posiadacz nieruchomości dołączając zgodę właściciela oraz właściciel urządzeń, o których mowa w art. 40 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego jednym z ww. podmiotów.

W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność do wniosku należy dołączyć zgody na usunięcie drzew wszystkich jej współwłaścicieli.

wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody w załączniku nr 4

 1. Zezwolenie na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu nie jest wymagane w przypadkach:

1)    krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2

2)    krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, w wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni

3)    drzew w przypadku gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm- dla topól, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego

65 cm- dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego

50 cm- dla pozostałych gatunków drzew

4)     drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

5)    drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

6)     drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

7)    drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni

8)    drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych

8)     drzew lub krzewów usuwanych na podstawie właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału

9)     drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu

10)    drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu

11)    drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

12)    drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową

13)     drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych paku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000
14)    prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia

15)     drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

 1. a)   jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu
 2. b)   inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzew stanowią złom lub wywrot

16)   drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody tj. gatunków uznawanych za inwazyjne

Podmioty określone w pkt 14 i 15 lit. a w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu stanowiącego złom lub wywrot bądź usuniętego w ramach prowadzenia akcji ratowniczej przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

2)   oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

3)   zgodę właściciela nieruchomości (zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego jednym z ww. podmiotów), a w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oświadczenie o udostępnieniu w sposób zwyczajowo przyjęty informacji członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędącym członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – członkom wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, z wyznaczeniem co najmniej 30-dniowego terminu na zgłaszanie uwag, zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody

4)  nazwę gatunku drzewa lub krzewu

5)  obwód pnia mierzony na wysokości 130cm (w przypadku, gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni należy podać obwód każdego z tych pni, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo nie posiada pnia należy podać obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa)

6)  wielkość powierzchni (w m2), z której zostanie usunięty krzew

7)  miejsce zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu

8)  przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu

9)  rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości

10)   projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania

11)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie

12)  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane

W przypadku złożenia kompletnych dokumentów, po uprzednim osobistym lub telefonicznym umówieniu terminu wizji terenowej odbywają się oględziny drzewa lub krzewu, z których sporządzany jest protokół, a następnie wydana zostaje decyzja.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 składane są po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, stosownie do art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Opłaty

 1. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu wolne jest od opłaty skarbowej.
 2. Za usunięcie drzewa lub krzewu posiadacz nieruchomości ponosi opłaty, z wyłączeniem:

1)   drzew lub krzewów, na których nie jest wymagane zezwolenie

2)   drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

3)   drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

4)   drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi

5)   drzew lub krzewów, w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych

6)   drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm  w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 80 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

7)    krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

8)   drzew lub krzewów, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni

9)   drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości

10)   topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków

11)   drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych

12)   drzew lub krzewów, z grobli stawów rybnych

13)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie związane jest z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymywaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń

14)  drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

 

stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów w załączniku nr 5