Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 3 marca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Forma pomocy

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 

ZASIŁEK STAŁY przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

ZASIŁEK OKRESOWY przysługuje:

 w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, zasiłek okresowy ustala się :

 • do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby (z tym, że kwota zasiłku nie może być niższa niż 20,00 zł.)

W przypadku rodziny

 • do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny

 

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

ZASIŁEK CELOWY / SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a tym samym może być przeznaczony w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów związanych z:

 • zakupem żywności, leków, leczenia,
 • zakupem opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobnymi remontami i naprawami w mieszkaniu,
 • kosztami pogrzebu.

Osobom bezdomnym oraz innym osobom, niemającym dochodu czy możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ-tu, może zostać przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które:

 • poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego;
 • poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi

Specjalny zasiłek celowy może być przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Jednak jego wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Ta forma zasiłku ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych Ośrodka.

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE przysługują:

 • osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osobą pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne przysługują: 

 • osobie, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty.
 • osobie, która w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostaje na bezpłatnym urlopie

 

Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania.

 

POSIŁEK, SCHRONIENIE, NIEZBĘDNE UBRANIE

Dożywianie – posiłki

W ramach dożywiania realizowane są działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku

 • dzieciom do 7 roku życia (refundacja całodziennego wyżywienia w przedszkolach)
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (refundacja posiłków w szkole),
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

 

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej:

 • w przypadku rodziny – gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł,
 • w przypadku osoby samotnej, gdy jej dochód nie przekracza kwoty 951,00 zł. 

 

POBYT I USŁUGI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

POMOC RZECZOWA

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

INTERWENCJA KRYZYSOWA