Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 30 maja 2023
Przejdź na nasz profil Facebook

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) jest komisją działającą na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1286) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tworzy ją zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem Komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w ośrodku lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowcu została powołana Zarządzeniem Nr 505/2013 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 31.10.2013r.
w składzie:

 1. Zofia Stobrawa  - Przewodniczący komisji
 2. Dorota Hanzel - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Bożena Grabowska - Mojeścik  - członek Komisji
 4. Andrzej Dorda – członek Komisji
 5. Jadwiga Feber – członek Komisji
 6. Rafał Pszczółka – członek Komisji

 

Jednym z podstawowych zadań GKRPA jest podejmowanie działań w celu motywowania osób pijących w sposób problemowy (tj. powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, zakłócania porządku publicznego) do podjęcia leczenia odwykowego.

Komisja przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej problemem alkoholowym, oraz jej rodzinie.

Postępowanie wszczyna się na wniosek:

 1. najbliższej rodziny
 2. osób wspólnie mieszkających
 3. GOPS
 4. policji
 5. prokuratury
 6. szkoły
 7. zakładu pracy

 

 1. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu, ul. Katowicka 3, bądź w budynku Urzędu gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6 (pok. Nr 22).
 2. Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje zaproszona na rozmowę motywacyjną w sprawie podjęcia ewentualnego leczenia.
 3. W przypadku stwierdzenia występowania, w związku z nadużywaniem alkoholu przez daną osobę okoliczności, które uzasadniają skierowanie do biegłych sądowych celem przeprowadzenia badania wraz z wydaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osoba ta zostaje skierowana na takie badanie biegłych sądowych.
 4. Końcowym etapem w postępowaniu jest przesłanie wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego wraz z materiałami dotyczącymi okoliczności nadużywania alkoholu przez osobę, wobec której złożony został wniosek i opinią biegłych Sądu Rejonowego w Cieszynie w celu zajęcia stanowiska.

 

PUNKT KONSULTACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wszystkich mieszkańców gminy Dębowiec, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązaniu, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i porad w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Dębowcu.

 

Pomoc skierowana jest do osób:

 • będących w różnych sytuacjach kryzysowych
 • zmagających się z problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, w tym cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliska osobę
 • szukających i poszukujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia, oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię
 • doświadczających pomocy w rodzinie i w związku tym szukających wsparcia psychologicznego i prawnego

 

Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści:

 • instruktor terapii uzależnień – porady i konsultacje w zakresie uzależnień od alkoholu dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, oraz motywowanie do podjęcia leczenia
 • prawnik – porady i konsultacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, pomoc w kierowaniu spraw o znęcanie, alimentacje itp., do prokuratury i sądu (pisma, pozwy o alimenty, rozwodowe i inne).

 

Dyżury inspektora terapii uzależnień – w każdy czwartek miesiąca w godzinach 14.00 – 16.00

Dyżury prawnika – w ostatni czwartek miesiąca w godzinach 13.00 - 16.00

 

Punkt Konsultacyjny w Dębowcu – mieści się w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowcu, 43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 3 (I Pietro)