Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Gminny Zespół Interdyscyplinarny Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący w Gminie Dębowiec powołany został przez Wójta Gminy Dębowiec Zarządzeniem Nr 220/2012 z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustalenia jego składu osobowego. Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, wynika z ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz.842)

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę umiejętności oraz możliwości wynikające z działalności instytucji, którą reprezentują. Zespół podejmuje współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Dębowiec.

 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Katowickiej 3 w Dębowcu.

 

Kontakt telefoniczny: 

33 856-22-42

w godzinach:

 • poniedziałek-środa: 7:30 – 15:30,
 • czwartek: 7.30-16.30,
 • piątek: 7.30-14.30

 

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Joanna Czyrko – pracownik socjalny GOPS w Dębowcu, a zastępcą Pani Ilona Matuszek – pracownik socjalny GOPS w Dębowcu.

 

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie:

 • Przedstawiciel GOPS w DębowcuJoanna Czyrko
 • Przedstawiciel GOPS w Dębowcu – Ilona Matuszek
 • Przedstawiciel GOPS w Dębowcu – Dorota Hanzel
 • Przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Marta Mularska
 • Przedstawiciel Gimnazjum w Dębowcu – Jadwiga Feber
 • Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Dębowcu – Danuta Jankowska
 • Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Dębowcu – Mariola Cieślar
 • Przedstawiciel Komisariatu Policji w Skoczowie – Rafał Machaczka
 • Przedstawiciel Komisariatu Policji w Skoczowie – Rafał Pszczółka
 • Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Cieszynie – Bożena Grabowska-Mojeścik
 • Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Cieszynie – Grażyna Massalska
 • Przedstawiciel GKRPA – Andrzej Dorda