Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Niebieska Karta

Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty o ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A". Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Wypełniona "Niebieska Karta - A" przekazywana jest przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy.

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej utworzonej w ramach zespołu. Niestawiennictwo na posiedzeniu nie wstrzymuje dalszych prac zespołu lub grupy. Dokonywana jest analiza sytuacji rodziny i wypełniony zostaje formularz "Niebieska Karta - C".

Podstawowym zadaniem zespołu lub grupy jest opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby dotkniętej przemocą i jej rodziny.

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Sporządzana jest "Niebieska Karta - D".

Spotkania z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie. Oznacza to, że osoba doznająca przemocy w rodzinie podczas swojej wizyty z przedstawicielami zespołu lub grupy nie spotka tam osoby stosującej przemoc.

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu zespół lub grupa robocza kierują tą osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Procedura "Niebieskie Karty" przeprowadzana jest niezależnie od innych rodzajów postępowań, w szczególności postępowania karnego, rodzinnego lub cywilnego.

W przypadki stwierdzenia popełnienia przestępstwa, przedstawiciele realizujący procedurę "Niebieskie Karty" informują o tym fakcie organy ścigania.

 

Zakończenie procedury następuje w przypadku:

  1. Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy;
  2. Rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.