Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych za okres zasiłkowy uważa się okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba pobierająca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organ właściwy wypłacający świadczenia rodzinne.

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek rodziny tej osoby przebywa (pracuje) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej winien o tym poinformować organ właściwy oraz zaznaczyć we wniosku w części V w pkt 3.

 Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są:

- od 1 lipca w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

- od 1 sierpnia w formie papierowej, druki dostępne w siedzibie GOPS lub w zakładce: http://debowiec.cieszyn.pl/pliki-do-pobrania.html

 Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) do ukończenia przez dziecko:
 • 18 roku życia
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2020/2021 wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek ten przysługuje, jeżeli dochód miesięczny rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód miesięczny rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 Od 1 stycznia 2016r. w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązuje tzw. „złotówka za złotówkę”.

W przypadku kiedy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie to obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku, i przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Do pobierania świadczenia m.in. uprawnieni są bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Uprawnieni do świadczenia mogą być również rodzice, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, lub od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek został złożony w terminie 3 miesięcy. W przypadku złożenia wniosku po terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek.

Świadczenie rodzicielskie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka,
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
 • osobie, która przysposobiła dziecko.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO - przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA - przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

 

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie.

 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO - wynosi miesięcznie: 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. W kwocie 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, a 69,00 zł miesięcznie na dziecko, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauki w szkole ponadgimnazjalnej

 

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO - przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł na dziecko na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA –TZW. "BECIKOWE" 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł ( rokiem bazowym do obliczania dochodu jest rok 2017). Przysługuje w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.