Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
sobota 20 kwietnia 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego

 

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

  • śmierć najbliższego członka rodziny – rodzica lub opiekuna prawnego;
  • wypadek członka rodziny, nagła choroba, mająca istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny;
  • ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu;
  • całkowita lub częściowa utrata mienia wskutek m.in. : powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, kradzieży.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 590 zł.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia.