Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 14 lipca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023

Gmina Dębowiec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu na podstawie porozumienia zawartego z Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej, Bielsko – Biała ul. Żeeromskiego 5a oraz umowy partnerskiej zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Francuska 70 przystąpiła do realizacji Programu:

 

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program ten oferuje pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, daje także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do udziału w Programie osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe wydają pracownicy socjalni  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu, w siedzibie Ośrodka
w Dębowcu, przy ul. Katowickiej 3.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Celem szczegółowym programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych. Łączny budżet programu wynosi 583 333 336 EUR