Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 3 grudnia 2023
Przejdź na nasz profil Facebook

Nabór wniosków o dotację celową na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec

Na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 249/XXXIV/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. Urząd Gminy Dębowiec przyjmuje wnioski o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła. Nabór wniosków trwa od 1 lutego do 31 marca danego roku. Wzór wniosku i pozostałych dokumentów wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem dostępny jest w urzędzie oraz na stronie internetowej Gminy Dębowiec. Kwota udzielanej dotacji stanowi 50% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, lecz nie więcej niż 4 000 zł. Szczegóły dotyczące udzielania dotacji dostępne w Regulaminie.

 

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza nabór wniosków o dotację celową na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.

 

I. Warunki jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec (zwanej dalej „dotacją celową”):

 1. Realizacja inwestycji musi nastąpić w okresie zgodnym z zapisami umowy o przyznanie dotacji celowej.
 2. Skutkiem wymiany źródła ciepła musi być trwała likwidacja istniejących do tej pory w budynkach mieszkalnych starych źródeł ciepła (za wyjątkiem kominków opalanych drewnem) i zainstalowanie nowego źródła ciepła stanowiącego główne źródło ciepła w budynku mieszkalnym, zgodnie z zasadami regulaminu – załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXXIV/2018 (Dz. Urz. Woj. Śl. 2018 r., poz. 349 z późn. zm.).

 

 II. Przedmiot dotacji celowej.

 1. Przedmiotem dotacji celowej mogą być następujące inwestycje:

1) Wymiana starego źródła ciepła na kocioł zasypowy albo retortowy - tłokowy lub ślimakowy opalany paliwem stałym, spełniający wymagania co najmniej 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012, posiadający aktualny certyfikat wydany przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, taki jak:

 1. kocioł węglowy,
 2. kocioł na biomasę, w tym drewno

2) Wymiana starego źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny lub z zamkniętą komorą spalania.
3) Wymiana starego źródła ciepła na pompę ciepła lub kocioł elektryczny.

 

 1. Kosztami kwalifikowanymi realizacji inwestycji są koszty:

- demontażu starego źródła ciepła,

- zakupu i montażu nowego źródła ciepła,

- zakupu i montażu niezbędnej armatury grzewczej: pompa obiegowa, czopuch, zawór trój/czwór- drożny, zawór przelotowy i zwrotny, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia wzbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, a także wkład kominowy w przypadku kotłów gazowych.

 

 1. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów:

- zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych, elektrycznych podgrzewaczy wody, kominków, pieców kuchennych itp.,

- przebudowy lub budowy wewnętrznej instalacji ogrzewania,

- wykonania prac projektowych,

- uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa,

- wykonania przyłącza gazowego,

- zakupu i montażu automatyki pogodowej lub pokojowej.

 

4. Dofinansowanie, o którym mowa w regulaminie, przyznaje się tylko raz dla danego budynku mieszkalnego.

 

5. Dofinansowania nie przyznaje się na wymianę istniejącego ekologicznego systemu ogrzewania:

a) zasilanego paliwem stałym, spełniającego wymagania normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń i sprawności cieplnej,
b) zasilanego paliwem gazowym,
c) zasilanego energią elektryczną,
d) zasilanego paliwem olejowym.

6. Dofinansowaniu nie podlegają instalacje źródeł ciepła w budynkach nowo wybudowanych lub będących w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użytku), w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła.

 

7. Podstawą udzielenia dotacji celowej będzie umowa o udzielenie dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, spisana pomiędzy Gminą Dębowiec, a wnioskodawcą.

 

8. Wzór umowy o dotację celową określa Wójt Gminy Dębowiec. Wzór umowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Dębowiec oraz na stronie internetowej Gminy Dębowiec.

 

9. Kwota dotacji celowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji określonej w § 3 ust. 1 regulaminu, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł.

 

10. Kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez inwestora faktury za wykonanie prac, o których mowa w § 3 ust. 1, przy uwzględnieniu postanowień § 3 ust. 2-3 regulaminu.

 

III. Warunki rozpatrywania wniosków.

 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację celową składa wniosek w Urzędzie Gminy Dębowiec.
 2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej dostępny jest w Urzędzie Gminy Dębowiec oraz na stronie internetowej Gminy Dębowiec.
 3. Do wniosku o przyznanie dotacji celowej należy dołączyć: dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyznanie dotacji celowej, a w przypadku korzystania z budynku na podstawie stosunku zobowiązaniowego – pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego na realizację inwestycji oraz na występowanie z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej.
 4. Jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, należy do wniosku dołączyć oświadczenie zawierające zgodę pozostałych współwłaścicieli na wymianę starego źródła ciepła.

 

IV. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem

 1. Złożone wnioski podlegają weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. W przypadku braków we wniosku dopuszcza się jednorazowe wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Przed rozpatrzeniem wniosku przeprowadza się oględziny starego, istniejącego źródła ciepła, podczas których wykonana jest dokumentacja fotograficzna. Oględziny przeprowadza się tylko w stosunku do kompletnych wniosków.
 4. Wnioski zostaną rozpatrzone do 31 maja każdego roku.
 5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej.
 6. Kolejność przyznania dotacji celowej uzależniona jest od kolejności składania wniosków w Urzędzie Gminy w Dębowcu, lub daty nadania w przypadku złożenia wniosku za pomocą poczty albo ePUAP.
 7. Wnioski, które wpłyną po terminie przyjmowania wniosków, nie będą rozpatrywane.
 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację celową uzależniona jest od kwoty zaplanowanej w budżecie Gminy Dębowiec na dany rok budżetowy.
 9. Wnioski na realizację których zabraknie środków finansowych zaplanowanych
  w budżecie na dany rok, przechodzą automatycznie na kolejny rok i będą rozpatrywane jako pierwsze, z zastrzeżeniem, że wnioski będą rozpatrywane do dnia obowiązywania uchwały, o której mowa w pkt I, ppkt 2.

 

V. Pomoc de minimis

 1. Jeżeli dotacja celowa ma dotyczyć zmiany starego źródła ciepła w budynkach wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności podstawowej w zakresie produkcji rolnej, to dotacja taka stanowi pomoc de minimis,
  a jej udzielenie następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str. 1) lub stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, a udzielenie takiej dotacji następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str.9).
 2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.) do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu wymiany starego źródła ciepła, następujących dokumentów:
  1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis
  w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz 311 z późn. zm.).
 1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, w rolnictwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu wymiany starego źródła ciepła, następujących dokumentów:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc de minimis oraz dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie, których zakres określany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

 1. Pomoc de minimis dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zostanie udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z pomocą de minimis udzieloną przez inne podmioty udzielające pomocy, w tym pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w danym roku oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekroczy równowartości 200 000 euro, w tym pomoc udzielona:

1) W sektorze drogowego transportu towarów – nie może przekroczyć równowartości 100 000 euro, zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013,
2) W sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, - nie może przekroczyć równowartości 15 000 euro, zgodnie z art. 3 ust 2 rozporządzenia Komisji nr 1408/2013,
3) W sektorze produkcji rybołówstwa – nie może przekroczyć równowartości 30 000 euro, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 190 z dnia 28 czerwca 2014 r.)

VI. Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dotację celową na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec będzie trwał od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

 

VII. Rozliczenie inwestycji.

 1. Po wykonaniu inwestycji Inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec nie później niż do 30 listopada w roku budżetowym, w którym przyznano mu dotację celową.
 2. W przypadku Inwestora, o którym mowa w § 6 regulaminu będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Nr 249/XXXIV/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 349), jest on zobowiązany do wniosku o którym mowa w pkt. 1, dołączyć aktualne na dzień składania wniosku zaświadczenia bądź oświadczenia o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.
 3. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, Gmina jeden raz wezwie Inwestora do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 4. W przypadku nieuzupełnienia  wniosku zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w ust. 3, tj. nie uzupełnienia w ogóle, uzupełnienia jedynie częściowego, lub uzupełnienia z naruszeniem terminu wskazanego w wezwaniu, Gmina ma prawo odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Gmina może złożyć w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 3.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Gminę zgodnie z pkt. 3, Inwestor traci prawo do dofinansowania.
 6. Inwestor, który po wykonaniu inwestycji nie złoży wniosku o wypłatę dofinansowania w terminie określonym w pkt 1 traci prawo do dofinansowania i nie może ubiegać się o wypłatę dofinansowania na tą samą inwestycję w innym terminie bądź w innym roku budżetowym.

 

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu.

Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Dębowcu o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu jego wniosku o dotację celową, po czym zostanie spisana umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.