Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 8 czerwca 2023
Przejdź na nasz profil Facebook

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu:

1. kultury fizycznej i sportu:     

https://debowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6281&idmp=135&r=r


2. wypoczynku dzieci i młodzieży:     

https://debowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6282&idmp=135&r=r


3. kultury i sztuki:   

https://debowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6283&idmp=135&r=r
Oferty dotyczące wsparcia realizacji ww. zadań publicznych należy dostarczyć w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r. do godz. 14.30.
Dokumenty składa się:
- osobiście w Urzędzie Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, w zamkniętej kopercie opisanej z oznaczeniem podmiotu oraz nazwą zadania,
- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w zamkniętej kopercie opisanej z oznaczeniem podmiotu oraz nazwą zadania,
- w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Dębowiec dostępnej na platformie ePUAP. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu zamieszczone są w ogłoszeniu konkursu.