Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Wyższe kompetencje – mój sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 4 szkół gminy Dębowiec

Beneficjent : Gmina Dębowiec

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu

Cel projektu: celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90% uczniów tj. 299 uczniów (137Dz, 162 Ch) spośród 322 uczniów (152 Dz., 180 Ch) objętych projektem oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 100% wspartych w projekcie nauczycieli tj. 55 os (52K, 3M) ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej z Filiami
w Iskrzyczynie, Ogrodzonej i Simoradzu w terminie do 30.12.2021 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Wartość projektu – 612 852,16 zł

w tym współfinansowanie EFS – 520 924, 33 zł

Czas realizacji projektu – 01.07.2019 r. – 30.12.2021 r.

UDZIAŁ W  PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY